ZM-11

ZM-11

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 11. Ulusal Kongresi; 7-8 Eylül 2006; Karadeniz Teknik Üniversitesi; Trabzon

Yazar Yayın İşlem
S.ARASAN, S.AKBULUT ZM-11: İnce Daneli Zeminlerde Katyon Değişim Kapasitesinin Şişme Basıncına Etkisi indir
Devrim ERDOĞAN, G.ÖZDEN ZM-11: Suya Doygun Kumlu Zeminler İçin Doğrusal Olmayan Dinamik Sonlu Elemanlar Algoritması indir
Aykut ŞENOL, M.HATİPOĞLU, T.Y.ÖZÜDOĞRU, Z.N.TAYLAN ZM-11: Düşük Plastisiteli Killerin Önkonsolidasyon Basıncının Çeşitli Yöntemlerle Belirlenmesi indir
Ahmet Şahin ZAİMOĞLU ZM-11: Borojips Atık Malzemesinin Kohezyonsuz Zeminlerin Stabilizasyonunda Kullanılması indir
Ahmet SAĞLAMER, M.BALKAYA ZM-11: Yataklama Yöntemlerinin Zemine Gömülü Boruların Davranışına Etkisi indir
Abdülazim YILDIZ ZM-11: Yumuşak Zeminler Üzerine İnşa Edilen Dolguların Davranışına Anizotropi ve Yapısal Bozulmanın Etkisi indir
Zeki GÜNDÜZ, Ümit AKKAŞ, Hasan ARMAN ZM-11: Sıvılaşabilir Zeminlerde Mevcut Yapıların Sıvılaşma Etkilerinden Korunması indir
T.ÇAKIR, M.AYTEKİN, G.DEMİR ZM-11: Donatılı Zemin Uygulamaları indir
Tuba SERT, M.Vefa AKPINAR ZM-11: Yol Dolgu Malzemelerinde Zemin Sınıflandırması indir
S.UZUNDURUKAN, T.S.GÖKSAN, A.KORKMAZ, M.Ç.BAYRAK, S.N.KESKİN ZM-11: Zeminlerin Şişme Davranışının Anfis Analizi İle Tahmin Edilmesi indir
Seyhan FIRAT ZM-11: Visko-Plastik Akışkan Teorisi İle Kazıklarda Yanal Yük HesabI indir
Hüseyin YILDIRIM, A.SEZEN, İ.ADIYAMAN ZM-11: Zeminlerde Oturma ve Taşıma Gücü Tayini İçin Geliştirilen Yeni Bir Laboratuar Deney Aleti indir
Sami ARSOY, Cüneyt YILMAZ, Erdinç KESKİN ZM-11: Arazi Kullanımında Taşıma Gücü ve Oturma Kriterlerinin Kullanılması- Bir Vaka Analizi indir
Recep İYİSAN, M.Emre HAŞAL ZM-11: Farklı Deprem Hareketlerinin ve Yerel Zemin Sınıfının Dinamik Davranışa Etkisi indir
Osman ÜÇÜNCÜ, Zekai ANGIN ZM-11: Trabzon İli Eski ve Yeni Katı Atık Deponi Alanlarının Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri indir
Osman KIRTEL, E.ÇELEBİ, S.FIRAT, İ.VURAL ZM-11: Kuvvetli Yer Hareketlerinin Azaltılması İçin Geliştirilen Bir Dalga Bariyeri Modeli indir
Onur EKLİ, H.Turan DURGUNOĞLU, M.ÖZBATIR ZM-11: Donatılı Zemin Kenarayak Duvarlarının Nümerik Analizi- Vaka Analizi indir
Ömür ÇİMEN, S.Nilay KESKİN ZM-11: Sıkıştırılmış Killerde Serbest ve Sabit Hacimli Şişme Basıncı İlişkisi indir
Necmi YARBAŞI, Ekrem KALKAN, Suat AKBULUT ZM-11: Katı Atıklarla Stabilize Edilmiş Zeminlerin Donma-Çözülme ve Dinamik Davranışları indir
Mustafa Serdar NALÇAKAN, Mesut ÖZARSLAN ZM-11: 8 Ekim 2005 Kuzey Pakistan Depremi Zemin Koşulları ve Heyelanlar indir
N. Ugur TERZİ ZM-11: Arazi Ortamında Yanal Yüklü Kazık Davranışı indir
Mustafa Serdar NALÇAKAN ZM-11: Hareket Etmiş Bir İksa Duvarının Gözlem ve Stabilizasyonu indir
Recep İYİSAN, Gökhan ÇEVİKBİLEN,Serdar KOLTUK, Ertan YILMAZ ZM-11: Sıkıştırılmış Zeminlerde Kalıcı Kayma Mukavemetinin Belirlenmesi indir
Yeliz YÜKSELEN, A.KAYA ZM-11: Killerin Özgül Yüzey Alanının Mühendislik Parametrelerine Etkisi indir
Yasemin BİLİCİ, A.BAYRAKTAR, H.B.BAŞAGA ZM-11: Taşkın Koruma Amaçlı Yapılan İstinat Duvarlarının Güvenilirliğine Duvar Arkası Dolgu Malzemesi Etkisinin Monte Carlo Yöntemiyle Belirlenmesi indir
Taner AYDOĞMUŞ, Erol GÜLER, A.YILDIZ, M.ÖRNEK ZM-11: Geosentetik-Zemin Etkileşimi İçin geliştirilmiş Yeni Bir Kesme ve Çekme Deney Düzeneği indir
Seracettin ARASAN, T.YETİMOĞLU ZM-11:Sızıntı Suyu Bileşenlerinin Kil Şiltelerin Kıvam Limitlerine Etkisi indir
Selim ALTUN, A.B.GÖKTEPE, A.SEZER ZM-11: Zemin Mekaniğinde Dijital Görüntüleme Tekniklerinin Kullanımı indir
Selim ALTUN, A.B.GÖKTEPE, A.SEZER ZM-11: Zemin Mekaniği Problemleri ve Yapay Zeka indir
Sami ARSOY, Erdinç KESKİN, Cüneyt YILMAZ ZM-11: Granüler Zeminlerde Gerilme-Şekil Değiştirme Eğrileri İçin Önerilen Normalleştirilmiş Üniversal Bağıntılar indir
Sami ARSOY, Fatih YAZICI ZM-11: Zemin Kayma Dalgası Hızının SPT ve CPT Deneyleriyle Bulunuşu ve Önerilen Bağıntılar indir
Sadık ÖZTOPRAK, S.Feyza ÇİNİCİOĞLU ZM-11: Dolgu İnşaatı Sürecinde Temel Zemini Davranışının Farklı Yöntemlerle Yorumlanması indir
Recep ÖZAY, A.ERKEN ZM-11: Dinamik Üç Eksenli Deneylerde Elde Edilen En Büyük Kayma Modülü Mukavemet İlişkileri indir
H.TOSUN, V.OKUR, G.YILMAZ, H.SAVAŞ, M.TÜRKÖZ, E.SEYREK ZM-11:Farklı Gerilme Genlikleri Altında Doygun ve Kısmi Doygun Zeminlerin Dinamk Özellikleri indir
Özer ÇİNİCİOĞLU, D.ZNİDARCİC, Hon-Yim KO ZM-11: Anizotropik Killer İçin Boşluk Oranı Aşırı Konsolidasyon Oranı ve Kesme Mukavemeti İlişkilerinin tanımlanması indir
Osman SİVRİKAYA, S.B.COŞKUN, K.S.ERDURAN ZM-11: Kohezyonlu Zeminlerde Konsolidasyonun Diferansiyel Kuadratür Metodu İle Analizi indir
Okan ÖNAL, A.H.ÖREN ZM-11: Sayısal Görüntü İşleme Teknikleri Kullanılarak Hacimsel Büzülme Ölçümünde İki Farklı Görüntü Alma Biriminin Karşılaştırılması indir
Okan ÖNAL, G.ÖZDEN ZM-11: Sayısal Görüntü İşleme Tekniklerinin Geoteknikte Uygulama Örnekleri indir
Nihat DİPOVA, B.CANGİR ZM-11: Tufa İçindeki Terra Rossa Zeminlerin Mühendislik Özellikleri indir
Mustafa Hilmi ACAR, A.U.UZER ZM-11: Konyaaltı (Antalya) Liman Mahallesi Yumuşak Killerinin Plaxis Yazılımı İle Oturma Analizi indir
Mustafa ORHAN, Mustafa ÖZER, N.Sinan IŞIK ZM-11: Killi ve Şiltli Zeminlerin Tane Büyüklüğünün Lazer Kırınım Cihazı ve Yöntemiyle Belirlenmesi indir
Maysaa BULUT, Saadet Arzu Berilgen, Havvanur KILIÇ, Kutay ÖZAYDIN ZM-11: Haliç Tarama Çamurunda Kabuk Oluşumu ve Mukavemet Özellikleri indir
M.MOLLAMAHMUTOĞLU, E.TEKİN ZM-11: Çok İnce Taneli Çimento Enjeksiyonu İle Farklı Gradasyona Sahip Kumların Enjekte Edilebilirliği ve Ampirik İlişkilerin İrdelenmesi indir
Ismail ZORLUER, M.AYYILDIZ ZM-11:Zemin Etüt Bilgi Sistemi ve Afyonkarahisar Örneği indir
Devrim ALKAYA, G.İMANÇLI, İ.ALYANAK, A.ERKEN, İ.ÇOBANOĞLU ZM-11: Yatağan Termik Santrali Uçucu Küllerinin Zemin İyileştirilmesinde Kullanilabilirliği indir
Hüseyin Süha AKSOY, M.YILMAZ, E.E.AKARSU ZM-11: Killi Bir Zeminin C Sınıfı Uçucu Kül Kullanılarak Stabilizasyonu indir
Elif TURAN, A.TUNCAN, M.TUNCAN, G.ARSLAN ZM-11: Kazıklı Temellerin Statik Düşey Yükler Altındaki Davranışlarının İncelenmesi indir
Havva KILIÇ, H.DEMİR, P.ÖZENER, M.YILDIRIM ZM-11: Küçükçekmece-Halkalı Yerleşim Bölgesinin Zemin Büyütmelerine Göre Mikrobölgelemesi indir
Hasan B.BAŞAGA, A.BAYRAKTAR ZM-11: Belirsiz Parametreler Altında İstinat Duvarının Güvenilirlik Analizi indir
Hamza,GÜLLÜ, Atilla ANSAL, Recep İYİSAN ZM-11: Gaziantep Bölgesi İçin Coğrafi Bilgi Sistemi İle Sismik Tehlike Modeli indir
Hakan ÖZÇELİK ZM-11: Maden Kırıcısı Kanat Duvarlarında Polimer Şeritli Donatılı Zemin Duvar Uygulaması indir
H.YILMAZ, Turan DURGUNOĞLU ZM-11: Yumuşak Kayalarda Kazıkların Soketlenme Boyu - Bir Vaka Analizi indir
Egemen ARAS, Gökhan DEMİR, Mehmet BERKÜN ZM-11: Katı Atıkların Düzenli Depolanması ve Sızıntı Sularının Sızdırmazlığının Sağlanması indir
E.ÇELEBİ, O.KIRTEL, H.GÜLER ZM-11: Balatsız Üstyapı Düzleminden Geçen Yüksek Hız Trenine Ait Tekerlek Yüklerinin Elastik Zemin Ortamında Simülasyonu indir
Devrim ALKAYA, İ.ÇOBANOĞLU ZM-11: Kıyı Yapılarının Projelendirilmesinde Jeolojik ve Geoteknik Faktörlerin Etkisi indir
Elif YILMAZ, H.YÜCEL ZM-11: Zemin Çivili Duvarlar Üzerinde Bir Vaka Analizi indir
Cüneyt GEREK, G.YILMAZ, B.ÜSTÜNDAĞ, B.A.ÖZSOY ZM-11: İstanbul Melen Sistemi Projesi Kapsamındaki Geoteknik Yapı Sistemleri Uygulamaları indir
Cavit ATALAR, Turan DURGUNOĞLU, Braja DAS ZM-11: Kuzey Kıbrıs Killeri Şişme Potansiyeli - Temel Tasarımına Ait Bir Vaka Analizi indir
Cafer KAYADELEN, M.Arslan TEKİNSOY, T.TAŞKIRAN, A.DEMİR ZM-11: Doygun Olmayan Düşük Plastisiteli Adana Killerinin Bir Boyutlu Konsolidasyonu indir
Ayfer ERKEN, K.ALP, N.ER, H.YILDIRIM, N.Ö.ELDEM, Z.KAYA ZM-11: İnce Daneli Zeminlerin Davranışları Üzerinde Çöp Suyunun Etkisi indir
Ayfer ERKEN, H.TUNÇOK, Z.KAYA, B.ELİBOL ZM-11: Tabakalı Zeminlerin Tekrarlı Yükler Etkisi Altındaki Davranışı indir
Atilla SEZEN, Z.KAYA, H.YILDIRIM, A.ERKEN ZM-11: Dalga İletim Mekanizmasından Yararlanılarak Deprem Etkisinin Azaltılması indir
Akın ÖNALP, Ersin AREL, Ertan BOL, A.ÖZOCAK ZM-11: Yamaç ve Şevlerin Duraylılık Analizinde Olasılık Teorisi Uygulamaları indir
Akın ÖNALP, Sedat SERT, Ersin AREL ZM-11: Kazıklı Yayılı Temellerin Deprem Yükü Alan Aluviyal Ortamda Kullanımı indir
Akın ÖNALP, Ertan BOL, Nazile URAL ZM-11: Siltlerin Sıvılaşabilirliği: Adapazarı Kriterinin Geliştirilmesi indir
Adem YILMAZ, Bayram Ali UZUNER, Erol ŞADOĞLU ZM-11: Yanal Yüklenmiş Kazıkların Sonlu Farklar Yöntemi İle İncelenmesi indir
Fatih IŞIK, Mehmet YÖRÜK, Gürkan ÖZDEN ZM-11: Bir Deniz Tuzlasında Makine Zemin Etkileşimi Problemi ve Çöüzüm Önerisi indir
Mustafa LAMAN ZM-11: Şev Stabilitesinin Laboratuvar Model Deneyleri ve Sayısal Yöntemle İrdelenmesi indir
H.R.YILMAZ, T.ESKİŞAR ZM-11: Muhtelif Yöntemlerle İyileştirilmiş Olan Zeminlerde Gözlenmiş Deprem Davranışı ve Performansları Üzerine Bir Araştırma indir
Mustafa LAMAN, A.DEMİR, A.YILDIZ, E.UNCUOGLU ZM-11: Kazıklı Temellerin Çekme Kapasitesinin Deneysel Olarak Belirlenmesi indir
H.R.YILMAZ, P.AKLIK ZM-11: Geosentetiklerin Muhtelif Geoteknik Problemlerinin Çözümlerinde Kullanım İmkanları Hakkında Bir Araştırma indir
Mustafa KUTANİS, İ.E.BAL ZM-11: Yerel Zemin Şartlarının Yapı Hasar Dağılımı Üzerinde Etkileri indir
Mete İNCECİK, M.BALKAYA, H.A.AFATOGLU ZM-11: Yumuşak Zemin Üzerine İnşa Edilen Yol Dolgularının Geosentetikler ve Taş Kolonlar İle Stabilizasyonu indir
M.YILDIZ, Ö.TAN, A.S.SOGANCI, M.OLGUN, İ.H.ERKAN ZM-11: Çimento İle Stabilize Edilmiş Kil Zeminlerin Mukavemetine Tekrarlı Donma ve Çözülmenin Etkisi indir
M.Kubilay KELEŞOGLU, S.Feyza ÇİNİCİOGLU ZM-11: Düşey Yük Altındaki Yumuşak Zeminlerdeki Deplasmanların Kazıklar Üzerindeki Yatay Yük Etkisi indir
Fehime AKKANCA ZM-11: Bentonitin Şişme Özelliklerinin Sıcaklıkla Değişimi indir
Lale YILMAZ, T.YETİMOGLU ZM-11: Killi Zeminlerin Bazı Dane Özelliklerine Sıcaklığın Etkisi indir
A.T.CÖMERT, H.KOYUNCU, S.FIRAT, M.SÜMER ZM-11: Uçucu Kül İle Stabilize Edilen Zeminlerde Kür Süresinin Taşıma Gücü Üzerine Etkileri indir
M.KURUOĞLU, G.ÖZDEN, A.KAYALAR ZM-11: Çelik Cüruflarının Dolgu Malzemesi Olarak Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma indir
Evrim TURHAN, Bayram Ali UZUNER ZM-11: Dayanma Duvarlarının Konsolidasyon Oturmaları indir
K.CİHAN, M.BERİLGEN, E.ÇEVİK, Y.YÜKSEL ZM-11: Taş Dolgu Dalgakıranların Dinamik Davranışının Deneyleri İle İncelenmesi indir
Ismail Hakki AKSOY, Sevilay SEVER, M.Emre HAŞAL ZM-11: Uçucu Kül - Çimento - Genleşmiş Polistiren Köpük Daneleri Karışımının Hafif Dolgu Malzemesi Olarak Geoteknik Özellikleri indir
Evin NAS, M.AYTEKİN, S.B.İKİZLER ZM-11: Gümüşhane-Şiran Kilinin Şişme Özellikleri ve Şişme Basıncının Katkı Kullanılarak Azaltılması indir
Evin NAS ZM-11: Şiran-1 Kilinin Kayma Direnci Parametrelerinin Çimento ve Kireç Katkısı İle Değişimi indir
Isa VURAL, S.FIRAT, E.ÇELEBİ, O.KIRTEL ZM-11: Dinamik Yükler Etkisi Altında Temel Titreşimlerinin Azaltılması İçin Sonlu Elemanlar Modeli indir
Erkan ÇELEBİ ZM-11: Hareket Eden Katar Yüklerinin Meydana Getirdiği Kuvvetli Zemin Titreşimlerinin İnce Tabaka Esnek Hacim Yöntemiyle Araştırılması indir
Hüseyin YILDIRIM, Oral DOĞU, A.Tufan DURGUNOĞLU ZM-11: Zeminin İnce Dane Oranı ve SPT Vuruş Sayısının Jet Grout Kolonlarının Mukavemetine Etkisi indir
Yazar Yayın İşlem