ISSMGE Teknik Komiteler

30 December 2014

 src=

 

Kıymetli Meslektaşlarımız;
Biliyorsunuz uluslar arası mesleki kuruluşumuz ISSMGE’nin en önemli ve milli komitelerle birlikte yürütülen aktivitelerinden birisi teknik komiteler aracılığıyla yapılan çalışmalardır.
Jean Louis Briaud’nun ISSMGE başkanlığı döneminde teknik komitelerin organizasyonu ile ilgili olarak bir yeniden yapılanmaya gidilmiş ve bu amaçla ISSMGE başkanlığına bağlı olarak komitelerin çalışmalarını düzenleyen bir üst kurul olarak Technical Oversight Committee kurulmuştur. 2013 yılında Roger Frank’ın başkan seçilmesinin ardından TOC başkanlığı görevini üstlenen Pierre Delage teknik komitelerin üyelerinin yeniden değerlendirilmesi çalışmasını başlatmıştır.
Bu değerlendirme çalışmasın başlıca kriterleri;
·        Her üye ülke ülkesindeki araştırma ve uygulamalar açısından ilgi alanına giren konulardaki teknik komitelere en fazla iki üye ile katılabilir; bu üyeler; üye ülke cemiyetince TOC başkanlığına teklif edilir; bu üyeler üyesi oldukları teknik komitenin çalışmalarına toplantı ve/veya e-posta ortamında katılmakla ve komite çalışmalarına katkı yapmakla yükümlüdürler.
·        Daha önce teknik komite üyeliklerine seçilmiş olan ancak toplantılara katılmayan; e-postalara cevap vermeyen üyelerin (uyuyan üye)değiştirilmesi üye ülkelerden talep edilmektedir.
·        Üye ülkenin önereceği iki asil üyenin komite kararlarında oy hakkı vardır.
·        Bunun yanı sıra herhangi bir üye ülke ilgi duyduğu bir alandaki teknik komiteye istediği sayıda haberleşme üyesi önerebilir; haberleşme üyeleri toplantılara katılabilirler; çalışmalara katkıda bulunurlar; ama oy hakları yoktur.
·        Teknik komitelerin çalışma dönemleri dörder yıllıktır; fakat pasif üyeler daha önce de değiştirilebilecektir.
 
ISSMGE bünyesindeki mevcut teknik komitelerin listesi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. Yukarıda temel ilkeleri tanımlanan değerlendirme çalışmaları çerçevesinde yönetim kurulumuz; teknik komite çalışmalarına katılmak ve katkı koymak üzere ilgili konularda uzmanlaşmış üyelerimizi önermek arzusundadır.
 

Category TC Short Name TC Official Name TC#
Fundamentals Laboratory Testing Laboratory Stress Strength Testing of Geomaterials TC101
In-Situ Testing Ground Property Characterization from In-Situ Tests TC102
Numerical Methods Numerical Methods in Geomechanics TC103
Physical Modelling Physical Modelling in Geotechnics TC104
Geo-Mechanics Geo-Mechanics from Micro to Macro TC105
Unsaturated Soils Unsaturated Soils TC106
Lateritic Soils Laterites and Lateritic Soils TC107
Applications Dykes and Levees Geotechnical Aspects of Dykes and Levees; Shore Protection and Land Reclamation TC201
Transportation Transportation Geotechnics TC202
Earthquake Earthquake Geotechnical Engineering and Associated Problems TC203
Underground Construction Underground Construction in Soft Ground TC204
Safety and serviceability Safety and serviceabilty in geotechnical design TC205
Interactive Design Interactive Geotechnical Design TC206
Soil-Structure Soil-Structure Interaction and Retaining Walls TC207
Slope Stability Slope Stability in Engineering Practice TC208
Offshore Offshore Geotechnics TC209
Dams Dams and Embankments TC210
Ground Improvement Ground Improvement TC211
Deep Foundations Deep Foundations TC212
Scour and Erosion Scour and Erosion TC213
Soft Soils Foundation Engineering for Difficult Soft Soil Conditions TC214
Geo-environmental Environmental Geotechnics TC215
Frost Frost Geotechnics TC216
Impact on Society Historic Sites Preservation of Historic Sites TC301
Forensic Forensic Geotechnical Engineering TC302
Floods Coastal and River Disaster Mitigation and Rehabilitation TC303
Risk Engineering Practice of Risk Assessment and Management TC304
Megacities Geotechnical Infrastructure for Megacities and New Capitals TC305
Geo-Education     Geo-Engineering Education TC306
Sustainability Sustainability in Geotechnical Engineering TC307
Energy Geotechnics Energy Geotechnics TC308
Joint with
IAEG/ISRM
Landslides Natural Slopes and Landslides JTC1
Geo-Eng Data Representation of Geo-Engineering Data JTC2

 
 
 
Yönetim Kurulumuz; üye önerilerini yaparken aşağıda tanımlanan yolu izleyecektir;
·        Gerekli zamanı ayırabilecek ve katkı koyabilecek olan üyelerimizden ilgi alanlarına giren konularda hangi komitelerde görev almak istedikleri sorgulanacaktır.
·        İlgilenen üyelerimizin hangi komitede görev almak istediklerini belirten mesajlarını mesleki ve bilimsel özgeçmişleri ile birlikte dernek yönetimine en geç 26 Ocak 2015 tarihine kadar ulaştırmaları gerekmektedir.  Her üye ülke en fazla iki asil üye önerisinde bulunabileceği için önerilecek olan üyeler yönetim kurulumuzun yapacağı değerlendirme sonucunda belirlenecektir. Herhangi bir teknik komitede görev almak isteyen aday sayısı fazla olursa yönetimimizce seçilen iki üye dışındakiler haberleşme üyesi olarak önerilebilecektir.
·        Derneğimiz ISSMGE kapsamındaki teknik komite çalışmalarının benzerini ülkemiz çapında da yürütmek kararını almıştır. Bu bağlamda ülkemiz için öncelik ve önem ifade eden birkaç konuda teknik komiteler öncelikle kurulacaktır.  Bu konularda da önerilerinizi iletmeniz yönetim kurulumuzun yapacağı çalışmalar için aydınlatıcı olacaktır.
Teknik komitelerle birlikte yapılacak çalışmaların; ülkemizin ISSMGE aktivitelerindeki tanınırlığı ve etkinliğini daha da arttıracağı ve pekiştireceği muhakkaktır.  Konuyu bu görüşlerle ilgi ve bilgilerinize sunar;  sayın üyelerimize her zamanki katkı ve ilgileri için yönetim kurulumuz adına teşekkür ederim.
 
Saygılarımızla;