DERNEK 2017-2021 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

14 Haziran 2021

 
Sayın ZMGM Derneği Üyeleri;
Sevgili Meslektaşlarımız;
 
Sizlerle yüz yüze bir araya gelemediğimiz uzun bir pandemi sürecinin sonlarına geldiğimizi ümit ediyoruz. Bu süreç yaşantımızı da çalışmalarımızı da çalışma odalarımızın içine hapsetti. Daha güzel ve sağlıklı günlerde bir arada olmayı; konferanslarımızı; sempozyumlarımızı; toplantılarımızı çalışarak; eğlenerek; birbirimize katkı yaparak  sürdürmeyi diliyor ve 26 Mayıs 2017 tarihinde siz değerli üyelerimizin teveccühü ile yönetim görevini üstlendiğimiz derneğimizin; 2017-2021 dönemi faaliyet raporunu Yönetim Kurulumuz adına bilgilerinize sunuyorum. 
Prof. Dr. S. Feyza Çinicioğlu;
Başkan
 
2017-2021 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği’nin özgörevi ulusal ve uluslararası ölçeklerde ihtisas alanımızı temsil etmektir. Derneğimiz bu görevin büyüklüğünü ve önemini idrak etmenin bir araya getirdiği üyelerden oluşmaktadır. Bilindiği üzere; bu görevin başlangıcı uluslarası cemiyetimiz ISSMGE’nin 1947’lerde kurulması kadar  eskidir ve bu bayrak hiç düşürülmeden ileri taşınmıştır. Derneğimizin oluşum ve gelişim süreci değişik isimler altında devam etmiş; etkinliği ve önemi de her geçen gün artmıştır. Derneğimizin başlangıç misyonu mesleki alanımızda ülkemizi uluslararası cemiyette temsil etmek olarak tanımlanabilse de; zaman içinde ulusal ölçekte ihtisas alanımızın etkinliğini arttırmak; meslektaşlarımız arasında iletişim; etkileşim ve bilgi alışverişi ortamını geliştirmek ve meslektaşlarımıza kapsayıcı bir şemsiye görevi üstlenmek görevleri de büyük önem kazanmıştır. Zemin Mekaniği’nin bilimsel bir disiplin olarak resmen tanınmasından bu yana geçen yüz yıllık dönem içinde geoteknik mühendisliği muazzam bir genişleme göstermiştir. Bu durum ihtisas alanımız üzerinde haksız bir rekabet ortamı yaratmış ve geoteknikle kesişimi olan meslek alanlarının sahipleri kendi alanlarında çalışmak yerine doğrudan bizim ihtisasımıza giren çalışma ve uygulamaları sahiplenme çabasına girmişlerdir. Geoteknik uzmanlığının inşaat mühendisliğinin uzmanlık alanı olduğu üniversal olarak sabit olmakla birlikte memleketimizde bu haksız rekabet ve yanlışı yerleştirme gayretlerinin ardı arkası gelmemektedir.
 
 
Hukuki Mücadele:
Yönetim Kurulumuz ihtisas alanımızı korumak için sürdürmekte olduğu çabalarının önemli bir karşılığını siz kıymetli üyelerimizin destekleriyle 2017-2021 döneminde almıştır. Derneğimiz 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 30.09.2017 tarih ve 30196 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle değişen 57.maddesinin 6.fıkrasının (a) bendinin 1; 2 ve 3.alt bentlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açmıştır. Dava dilekçesinin ekinde geoteknik ihtisas alanının özellikleri ve gerekli yetkinlikleri konusundaki detaylı değerlendirmemiz çeşitli üniversitelerimizdeki geoteknik hocalarımız ve uzman arkadaşlarımızın imzalarıyla sunulmuş; süreç içerisinde  üniversitelerimiz ve Üniversitelerarası Kurul’un lehte değerlendirmeleri ile Danıştay tarafından  57.maddenin 6.fıkrasının (a) bendinin 1 ve 3.alt bentlerinin yürütmesinin durdurulması isteminin kabulüne karar verilmiştir. Diğer taraftan; 2.alt bendin yürütmesinin durdurulması ile ilgili talebimize ise bu maddenin dava açma fırsatını yaratan değikliklerden önce var olması ve dava açma hakkımızın bulunmaması sebebiyle red kararı verilmiştir. Ekte söz konusu karar sizlere belge olarak sunulmaktadır. 17.02.2021 tarihinde de Danıştay Genel Kurulunda lehimize verilen yürütmeyi durdurma kararı onanmıştır.
 Bu sonucun konuyla ilgili idari birimler üzerinde de etkili olduğu muhakkaktır. Ancak; bu mücadele dünün veya bugünün mücadelesi olmayıp süregitmektedir. Geoteknik mühendisliği alanındaki haklılığımızın tescili; ancak ilgili kanun ve mevzuatın uzmanlık alanlarını doğru bir şekilde tanımlamasıyla mümkün olacaktır. Bu mücadelenin popülist baskılara kurban gitmemesi sayıca azlığımıza mukabil güçlü haklılığımız ve uzmanlığımızla tıpkı bu dava sürecinde olduğu gibi derneğimizin çatısı altında topyekün çaba sarfetmemize bağlıdır.  Bu bağlamda yanımızda olmaları için ikna edilmesi gereken önemli bir kitle de inşaat mühendisi arkadaşlarımızdır.
Geoteknik mühendisliğinin muazzam bir ivmeyle genişleyen kapsamı ve yarattığı bilimsel ve endüstriyel gelişmeye karşın derneğimiz üye sayısında artışın aynı oranda olmadığı söylenebilir. Bunda derneğe üye kabulünde aradığımız eğitim seviyesi; deneyim süre ve sürecine ilişkin  kuralların da etkisi olduğu söylenebilir. Ama unutmamak gerekir ki bu titizlik derneğin seçkin konumunu muhafaza etmek için gereklidir. Mevcut durumda 168’i akademiden; 114’ü uygulamadan ve 11’i kamudan olmak üzere 293 bireysel üyemiz; 22 Firma üyemiz; 92 öğrenci üyemiz bulunmaktadır. Tabii mesleğe gerçek anlamda gönül vermiş ve yüksek uzmanlık seviyesine sahip üyelerden oluşmuş olması sebebiyle bu rakamlar sayısal değerlerinin çok üzerinde bir etki değerine sahiptir.
Üyelik aidatları mümkün olan en düşük düzeyde tutulmaya çalışılmaktadır. Bilindiği üzere derneğimiz üyeleri aynı zamanda ISSMGE üyeleridir ve derneğimiz her yıl üye başına ISSMGE’ye İngiliz sterlini  bazında ödeme yapmaktadır. Bu sene bu rakam 19 Pound’dur ve görüldüğü gibi ZMGM’nin kendisi için tanımladığı aidat neredeyse hiç yoktur. Yönetim Kurulu üyelerimiz Dernek’ten hiç bir harcama için destek almamaktadır.
Derneğimiz 2017-2021 döneminde öğrencilere konferans ve yarışma katılımı amaçlı olarak toplam 15.000 TL destek vermiştir. Bu rakamın bütçe imkanlarına bağlı olarak arttırılması ve destek kategorilerinin çeşitlendirilmesi derneğimizin hedefleri arasındadır. 
Dernek Web Sitesi Çalışmaları:
Geçen dönemde başlatmış bulunduğumuz web sitemizi geliştirme çabalarımız kıymetli genel sekreterimiz Müge İnanır’ın öncülüğü ve çalışmaları ile sürdürülmüş; üyelerimizin interaktif olarak kullanabileceği; geniş tanıtım ve iletişim imkanı sağlayan işlerliğe ve görselliğe kavuşturulmuştur. Üyelerle iletişim toplu e-postalarla sağlanabilmekte; üyelerin web sitesini ziyaretleri istatistiksel olarak takip edilmekte; üyelik aidatları sanal pos uygulaması ile ödenebilmekte ve üyeler kendilerine ait bilgileri güncel olarak denetleyebilmektedir.  Web sitesi kanalıyla üyelere geniş bir yayın arşivi sunulmaktadır.
Kurumsal Kimlik Çalışması:
Kurumsal kimlik çalışması ile derneğimizi ve çalışmalarını ifade eden her çeşit materyal doğrudan derneğimizi algılatan; duruşunu; davranışını; imajını temsil eden görselliğe kavuşturulmuştur. Bu konuda da verdiği maddi ve fikirsel destekle bu çalışmaları mümkün kılan kıymetli Firma üyemiz Sentez’e ve süreci yürüten Sayın Müge İnanır’a teşekkürlerimizi sunarız.
Düzenlenen Etkinlikler:
2017-2021 döneminde düzenlenen etkinliklerin ilki 18-20 Ekim 2017’de kıymetli üyelerimiz Prof. Dr. Gürkan Özden’in Düzenleme Kurulu başkanlığı ve Prof. Dr. Yeliz Yükselen Aksoy’un sekreterliğini üstlendiği İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 3. Uluslararası Zemin-Yapı etkileşimi sempozyumudur. Uluslararası sempozyuma paralel olarak ayrıca “Derin Alüvyonel Zeminlerde. Uzun Kazıkların Eksenel Yük Davranışı” çalıştayı da düzenlenmiştir. Her iki etkinliği üstlenen ve büyük başarıyla düzenleyen Gürkan ve Yeliz hocalarımız ve Düzenleme Kurulu’na teşekkürlerimizi sunarız.
17. Ulusal Zemin mekaniği Ve Geoteknik Mühendisliği Konferansı; ZMGM 17 ise 26-28 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi evsahipliğinde ve İlknur Bozbey hocamızın yürütücülüğünde İstanbul’da düzenlenmiştir. Özgün formatı ve sıcak tartışma ortamları ile yine çok başarılı bir sempozyum gerçekleştirlmiş olup düzenleme kuruluna ve özellikle de İlknur; Sadık ve Kubilay hocalarımıza içtenlikle teşekkür ederiz. Bu konferans vesilesi ile derneğimiz  geleneksel ulusal sempozyumlarımızda kıdemli üyelerimizi Liyakat Ödülü ile taltif etme geleneğini başlatmıştır.
Gerçekleştirilen etkinliklerden anlam ve önemi en büyük olanlardan birisi de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi evsahipliğinde gerçekleştirilen üç halkadan oluşan uluslararası etkinlikler dizisidir. Bu konferanslar; 27. Avrupa Genç Geoteknik Mühendisleri Konferansı; 1. Akdeniz genç geoteknk Mühendisleri Konferansı ve uluslararası Açık Deniz Geoteknik Mühendisliği çalıştayıdır. Tüm bu etkinlikler uluslararası bir etki yaratmış ve sundukları etkileyici ortamla da beyinlere kazınmıştır. Kıymetli meslektaşlarımız ve hocalarımız Deniz Ülgen; Altuğ Saygılı ve Rıfat Kahyaoğlu’nun eşsiz gayretleriyle düzenlenen bu sempozyumlar dizisinin başkanlığını Deniz Ülgen üstlenmiştir. Değerli arkadaşlarımıza ve düzenleme kuruluna içten teşekkürlerimizi sunarız.
Desteklenen Etkinlikler:
Derneğimiz düzenlediği faaliyetlerin dışında da geoteknik alanında yapılan organizasyonlara destek vererek mesleki alanındaki etkin rolünü sürdürmüştür. Bu kapsamda 22-24 Kasım 2017 ve 13-15 Kasım 2019’da İstanbul’da İMO İstanbul Şube tarafından derneğimiz ortaklığında düzenlenen ve dernek başkanı Feyza Çinicioğlu’nun düzenleme kurulu başkanı; Kutay Hoca ve dernek üyesi hocalarımızın  düzenleme kurulu üyeleri olarak yer aldığı 7. ve 8. Uluslararası Geoteknik sempozyumları başta gelmektedir. Ayrıca 5. Uluslararası Baraj Güvenliği Sempozyumu’nda dernek başkanımız eşbaşkan ve derneğimiz destekleyici kuruluş olarak yer almıştır. Derneğimizin destekleyici kuruluş olarak yer aldığı bir diğer etkinlik de 4. Uluslararası yeraltı kazıları sempozyumu ve sergisidir.
Katılınan Etkinlikler:
Derneğimiz düzenlemiş ve desteklemiş olduğu etkinlikler ilave olarak ulusal ve uluslararası etkinliklerde de temsil edilmiştir. Bu grup içerisinde 17-22 Eylül 2017’de  Seul’de gerçekleştirilen Dünya Konferansı; 6. Uluslararası Genç Geoteknik Mühendisleri Konferansı; XVI. Tuna-Avrupa Konferansı; 26. Avrupa Genç geoteknik Mühendisleri Konferansı; 17. Avrupa Konferansı ülkemizin başarıyla temsil edildiği etkinliklerdir.
Avrupa Konferansı Adaylığı:
Yönetim Kurulumuz yaptığı değerlendirmeler sonucunda 2023 yılında düzenlenecek olan 18. Avrupa Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Konferansına aday olmuştur. Bu doğrultuda bir çekirdek komite oluşturulmuş ve yoğun çalışmalar yapılmıştır. Avrupa üye ülkelerin temsilcilerinden oluşan genel kurulda büyük beğeni toplayan sunumumuza rağmen ne yazık ki politik bir takım dğerlendirmelerin ve bazı   gruplaşmaların etkisiyle oylamada ikinci olarak 2023 yılında konferansı düzenlemeye hak kazanamadık. Buna rağmen pek çok ülkenin bizim adımıza üzüntüyle karşıladığı bu sonucun ileriye yönelik olarak ülkemiz adına bir kazanım olarak değerlendirilebileceği düşüncesindeyiz. Derneğimizin 2027 konferansı için adaylığını sürdüreceği düşüncesindeyiz.
Ertelenen Etkinlikler:
2020 yılının ilk ayından sonra pandemi nedeniyle kapanma süreci başladı. Sonuçta 2020 ve 2021 için planlanan etkinliklerin ertelenmesi gerekti. Bu bağlamda Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde Kayseri’de yapılacak olan 18. Ulusal Zemin mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Konferansı 29-30 Eylül 2022’ye; bu konferansa paralel olarak düzenlenecek olan 2. Ulusal Genç Geoteknik Mühendisleri Konferansı 28 Eylül 2022’ye; sabırsızlıkla beklediğimiz ve geleneksel olarak kıymetli meslektaşımız Cavit Atalar Hoca başkanlığında düzenlenen 5. Uluslarası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliğinde Yeni Gelişmeler  Konferansı 30 Haziran-2 Temmuz 2022’ye ertelendi. Bu konferanslarda sağlıkla bir arada olmak en büyük dileğimizdir.
Yayın Etkinliği:
International Journal of Geoengineering Case Histories dergisinin daveti ile derginin Türkiye Özel sayısının oluşturulması için üyelerimize davet çıkarılmıştır. Bu uluslararası hakemli derginin oldukça sıkı olan değerlendirme sürecinin ardından 28 Mayıs 2021’de Türkiye Özel sayısı basılmıştır.
Dernek Seminerleri:
Pandemi nedeniyle yüzyüze etkinliklerimizi ertelemek veya bazılarından vazgeçmek zorunda kalsak da mesleki etkileşimin tamamen durması olası değildi. Bu görüşle yönetim kurulumuz bir dizi web seminerleri düzenleme kararı oldu. Programlaması ve içeriyi itinayla hazırlanan bu seminerlerin yürütülmesi görevini özveriyle üstlenen ve başarıyla sürdüren İlknur Bozbey hocamıza ve bu seminerleri yoğun çalışmalarından büyük vakit ayırarak gerçekleştiren meslektaşlarımıza şükranlarımızı sunarız.
 
TEŞEKKÜR:
Değerli meslektaşlarım;
Bu faaliyet raporunda sizlerin değerlendirmelerine sunduğumuz hizmet ve faaliyetlerin tamamı yönetim kurulumuz ve üyelerimizin etkin çalışması ve katkıları ile gerçekleştirilebildi. Üç yıl olması gereken dönemimizi genel kurulların iptal edilmesi sebebiyle dört yılda tamamladık. Bu süreçte birlikte çalıştığım çok kıymetli genel sekreterimiz Sayın Müge İnanır’a her tasarımı gerçeğe dönüştüren katkıları için; Sayın Kutay Özaydın’a eksiksiz her çalışmada sunduğu birikim ve deneyimlerle dolu  katkıları için; Sayın Erol Güler’e her zaman  özgün ve akil çözümleri;  ve katkıları için; Sayın İlknur Bozbey’e gönüllülükle üstlendiği ve en güzel sonuçlara ulaştırdığı projeleri; çalışkanlığı ve sıcak katkıları için; Sayın Recep İyisan’a saymanlık ve yönetim kurulu üyesi olarak titiz emekleri için; Sayın Turan Durgunoğlu; Sayın Mehmet Berilgen ve  Sayın Kemal Önder Çetin’e değerli görüş ve katkıları için sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Teveccühlerinizle 2011 yılında tarafıma tevdi ettiğiniz başkanlık görevini üç dönem üst üste başkan seçilerek on yıldır sürdürüyorum. Bu görev hayatımın en büyük onuru; bu çerçevede verdiğim hizmet de hayatımın duygusal anlamda en doyurucu faaliyetidir. 
Artık başkanlık görevini bir başka meslektaşımıza devretme vaktinin geldiği düşüncesiyle önümüzdeki dönem için başkan adayı olmama kararımı bilgilerinize sunuyorum. Sizlere bana bu onur ve fırsatı defalarca verdiğiniz için milyonlarca kere teşekkür ederim.
Yeni ve daha da başarılı dönemleri açmak üzere 16 Haziran 2021’de İstanbul Üniversitesi; Baltalimanı Sosyal tesislerinde gerçekleştireceğimiz Genel Kurul’a tüm üyelerimizi   davet ediyor; yönetim kurulumuz adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
 
Prof. Dr. S. Feyza Çinicioğlu;
Başkan