DERNEK 2017-2020 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU

14 June 2021

 
 
ZEMİN MEKANİĞİ VE GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ
01.01.2017 – 31.12.2020 DÖNEMİNE AİT
DENETLEME KURULU RAPORU
 
Denetleme Kurulu olarak Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği (ZMGM) Derneği'nin 01 Ocak 2017 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki döneme ait iç denetimler kurulumuzca gerçekleştirilmiştir. Bu denetimlerde; Derneğin bir önceki yıl sonrasından başlayarak ilgili yılın sonuna kadar olan faaliyetleri; yani gelir gider tabloları ve banka hesapları incelenmiştir.
 
Yönetim Kurulu tarafından bireysel ve firma üyelik aidatları; bağışlar ve kongre düzenleme gelirlerinin; Derneğin banka hesabında toplandığı ve harcamaların da aynı hesaptan yapıldığı görülmüştür. Yıllara göre gelir gider tabloları aşağıdaki gibi özetlenebilir.
 

2017 Önceki Yıldan Devreden: 142314;05
Yüz Kırk İki Bin Üç Yüz On Dört TL Beş Kuruş
Genel Giderler Üye Ödentileri
37356;48
Otuz Yedi Bin Üç Yüz Elli Altı TL Kırk Sekiz Kuruş
29287;55
Yirmi Dokuz Bin İki Yüz Seksen Yedi TL
Elli Beş Kuruş
Banka Finansal Gelirler
190250;12
Yüz Doksan Bin İki Yüz Elli TL On İki Kuruş
19200;00
Yüz Doksan İki Bin TL
Genel Toplam Genel Toplam
227606;60
İki Yüz Yirmi Yedi Bin Altı Yüz Altı TL Altmış Kuruş
227606;60
İki Yüz Yirmi Yedi Bin Altı Yüz Altı TL Altmış Kuruş
 
 
 
 
2018 Önceki Yıldan Devreden: 190250;12
Yüz Doksan Bin İki Yüz Elli TL On İki Kuruş
Genel Giderler Üye Ödentileri
56899;54
Elli Altı Bin Sekiz Yüz Doksan Dokuz TL Elli Dört Kuruş
33333;28
Otuz Üç Bin Üç Yüz Otuz Üç TL Yirmi Sekiz Kuruş
Banka Finansal Gelirler
225304;86
İki Yüz Yirmi Beş Bin Üç Yüz Dört TL Seksen Altı Kuruş
26522;00
Yirmi Altı Bin Beş Yüz Yirmi İki TL
-
-
-
Bağış ve Yardımlar
32099;00
Otuz İki Bin Doksan Dokuz TL
Genel Toplam Genel Toplam
282204;40
İki Yüz Seksen İki Bin İki Yüz Dört TL Kırk Kuruş
282204;40
İki Yüz Seksen İki Bin İki Yüz Dört TL Kırk Kuruş
 
 
2019 Önceki Yıldan Devreden: 225304;86
İki Yüz Yirmi Beş Bin Üç Yüz Dört TL Seksen Altı Kuruş
Genel Giderler Üye Ödentileri
135339;24
Yüz Otuz Beş Bin Üç Yüz Otuz Dokuz TL Yirmi Dört Kuruş
38351;05
Otuz Sekiz Bin Üç Yüz Elli Bir TL Beş Kuruş
Banka Finansal Gelirler
183797;22
Yüz Seksen Üç Bin Yedi Yüz Doksan Yedi TL Yirmi İki Kuruş
46980;55
Kırk Altı Bin Dokuz Yüz Seksen TL Elli Beş Kuruş
-
-
-
Bağış ve Yardımlar
8500;00
Sekiz Bin Beş Yüz TL
Genel Toplam Genel Toplam
319136;46
Üç Yüz On Dokuz Bin Yüz Otuz Altı TL Kırk Altı Kuruş
319136;46
Üç Yüz On Dokuz Bin Yüz Otuz Altı TL Kırk Altı Kuruş
 
 
 
 
2020 Önceki Yıldan Devreden: 183797;22
Yüz Seksen Üç Bin Yedi Yüz Doksan Yedi TL Yirmi İki Kuruş
Genel Giderler Üye Ödentileri
66910;22 TL
Altmışaltı Bin Dokuz Yüz On TL Yirmi İki Kuruş
45615;33 TL
Kırk Beş Bin Altı Yüz On Beş TL Otuz Üç Kuruş
Banka Finansal Gelirler
175383;33 TL
Yüz Yetmiş Beş Bin Üç Yüz Seksen Üç TL Otuz Üç Kuruş
12881;00 TL
On İki Bin Sekiz Yüz Seksen Bir TL
Genel Toplam Genel Toplam
242293;55 TL
İki Yüz Kırk İki Bin İki Yüz Doksan Üç TL Elli Beş Kuruş
242293;55 TL
İki Yüz Kırk İki Bin İki Yüz Doksan Üç TL Elli Beş Kuruş
 
2017-2018-2019 ve 2020 yılı için gelir ve gider arasında tam bir denge sağlanmıştır.

Buna ilaveten; tarafımızca hazırlanan Dernek İç Denetim Raporu'nda da belirttiğimiz üzere; yönetim kurulunun Derneğin kuruluş ve işleyiş amaçları doğrultusunda faaliyetlerde bulunduğu anlaşılmış ve yapılmış olan tahsilat ve harcamaların usulüne uygun olduğu belirlenmiştir.  

Sonuç olarak; Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği (ZMGM) Derneğinin harcama belgeleri üzerinde yapılan incelemeler sonucunda; Derneğin bütçesinin dengeli olduğu ve faaliyetlerinin amacına uygun yapıldığı anlaşılmaktadır.
Dernek Yönetim Kurulu’nun finansal olarak başarılı bir dönem geçirdiği kanaatini taşımaktayız. Denetleme Kurulu olarak; Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesini önerir; başta Dernek Başkanı Sayın Prof. Dr. Feyza Çinicioğlu olmak üzere; yaptıkları özverili çalışmalarından dolayı tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz.
 
 
Havvanur Kılıç              Mustafa Kubilay Keleşoğlu                      Habib Tolga Bilge
Başkan                          Üye                                                            Üye